Ponúkame Vám:

Účelom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom, vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vracané pôvodným majiteľom.

Výsledok kontroly originality je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a vyjadruje stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov. Výsledok je verejný a prístupný na internete - overenie vozidla.

Kontrolu originality vykonávame pre všetky nasledujúce kategórie a podkategórie vozidiel.


kategoria L - motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
kategoria M - motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb
kategoria N - motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov
kategoria O - prípojné vozidlá
kategoria T - kolesové traktory
kategoria C - pásové traktory
kategoria R - prípojné vozidlá traktorov
kategoria S - traktormi ťahané vymeniteľné stroje
kategoria P - pracovné stroje
kategoria LS - snežné skútre
kategoria V - ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií