Vykonávame všetky úkony spojené s prihlasovaním, odhlasovaním vozidiel z evidencie na dopravnom inšpektoráte a okresnom úrade dopravy ako aj zaplatenie všetkých potrebných poplatkov za dovezené vozidlo.

Za poplatok Vám vieme zabezpečiť prevozné evidenčné čísla v prípade ak Vášmu vozidlu neboli pridelené žiadne tabuľky pri vývoze v zahraničí

Postup pri prihlásení dovezeného vozidla (import):

Postup pri odhlásení vozidla do cudziny (export):

  • kontrola originality
  • dopravný inšpektorát - odhlásenie vozidla z evidencie